Handelsbetingelser Business by YOU mentor og coach

Handelsvilkår

Gyldighed
Disse handelsvilkår gælder – medmindre andet er aftalt skriftligt – ved indgåelse af aftale om køb af ydelser og produkter fra Business by YOU, CVR-nr 36346108, c/o Jane Hejbøll, Sportvænget 3, 9230 Svenstrup J., businessbyyou.dk, hello@businessbyyou.dk.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb/coaching, sparring, strategidage, workshops, kurser samt andre ydelser
Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms.
Online forløb, mentorforløb, sparring og strategidage kan betales i rater.1. Rate betales ved tilmelding. Herefter opkræves de næste rater med 30 dages mellemrum. Tilmelding er bindende ved ratebetaling. Aftaler om ratebetaling skal være skriftlig.

Afvikling, ændring og aflysning
Alle forløb og ydelser afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle ske en ændring af tidspunkt, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Ved 1:1 sessioner fastsættes et nyt tidspunkt for sessionen efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

Tidspunkter for mentoring/coaching og sparringssessioner kan ændres op til 48 timer inden din aftale.

Business by YOU har ret til at aflyse købte mentorforløb, sparring, strategidage, sessioner og øvrige ydelser mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker de aflyste forløb, sessioner og ydelser. Der gives ikke penge retur for afholdte forløb, sessioner og øvrige ydelser.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon og/eller internetforbindelse. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid gældende telefonnumre og e-mailadresser samt at sørge for at have en aktiv e-mailkonto med tilpassede spamfiltre.

Ansvar:
Ethvert erstatningsansvar, som Business by YOU og/eller Jane Hejbøll måtte pådrage sig i relation til sine ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab. Business by YOU og Jane Hejbøll skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Business by YOU og/eller Jane Hejbøll har handlet simpelt uagtsomt. Business by YOU og/eller Jane Hejbølls erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller produkt, som erstatningsansvaret vedrører. 

Rettigheder
Business by YOU har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til mentoringforløb/coaching, workshops, kurser og øvrige ydelser. Ved køb af Business by YOU’s ydelser og produkter opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Du må kun anvende materialet til eget brug og ikke udlevere eller videregive det til tredjemand.

Det købte materiale må ikke bruges til andre formål end det, som det er købt til. Herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Business by YOU. Business by YOU og Jane Hejbølls navne må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Fortrolighed:
Business by YOU behandler alle oplysninger og informationer fortroligt. Business by YOU videregiver ikke informationer og oplysninger om kunden og herunder kundens identitet uden forudgående skriftlig aftale med kunden.

Ændring af handelsvilkår
Business by YOU c/o Jane Hejbøll har ret til at lave ændringer i gældende handelsvilkår med 30 dages varsel på et hvilket som helst tidspunkt.

Lovvalg og værneting:
Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.

© 2023 Business by YOU v./Jane Hejbøll. Alle rettigheder forbeholdes. Business by YOU. Sportvænget 3, 9230 Svenstrup J., CVR: 36346108